• Snelle levering
  • Deskundig advies
  • Discreet verpakt

HG Grafsteenreiniger

0 reviews
Review toevoegen
Afbeelding kan afwijken van het daadwerkelijke product.

Zelf een grafsteen schoonmaken hoeft geen moeilijk en tijdrovende klus te zijn. HG grafsteenreiniger verwijdert namelijk grondig en probleemloos aanslag, vuil en vlekken als gevolg van atmosferische verontreiniging of door uitwerpselen van vogels.

- Verwijdert vuil, vlekken uitwerpselen van volgens en andere aanslag door atmosferische vervuiling
- Zeer efficiënt
- Snel resultaat

Samenstelling
bevat o.a. anionogene oppervlakte actieve stoffen, chloorbleekmiddelen <5%

Gebruik
Voor gebruik de lock verwijderen. De nippel op de voorzijde indrukken en een kwartslag draaien. De vervuilde plekken vanaf ongeveer 5 cm afstand besproeien met de HG  "grafsteenreiniger".
Bij oppervlakken met hardnekkige vervuiling, de behandeling na 20 tot 30 minuten herhalen. Eventuele resten laten drogen en met een doek of een handveger verwijderen. Na behandeling het oppervlak grondig en met veel water afwassen. Na gebruik de nippel weer een kwartslag terug draaien (blokkeerstand).

Attentie: Planten en textiel niet besproeien. Voorkom contact met blanke metalen, zoals
letters op de grafsteen. Bij contact met blanke metalen, direct afspoelen met veel water.

Waarschuwing
H315-Veroorzaakt huidirritatie.
H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. 
H410- Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
EUH206- Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen. 
P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102- Buiten het bereik van kinderen houden. 
P280- Draag beschermende handschoenen.
P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. 
P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. 
P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Fabrikant
HG International b.v.
Damsluisweg 70
1332 EJ Almere

 

500 Millili

Wat anderen vinden

Er zijn nog geen reviews van dit product.
10,59
Incl. btw
Op voorraad
Aantal
Snelle levering Deskundig advies Discreet verpakt
Specificaties
Artikelnummer 8711577248734
Merk HG